Algemene voorwaarden

Art. 1: Aanvaarding algemene voorwaarden
 

De algemene voorwaarden van Gelukspunt zijn van toepassing op alle overeenkomsten en dienstverleningen die door Isabelle Cosijns, Aurélie Guignies en/of Gelukspunt worden gesloten. Elke inschrijving op de nieuwsbrief, gelukstips en het werkboek, alsook elke gemaakte reservatie voor een workshop of lezing online of telefonisch door de klant betekent dat de klant kennis genomen heeft van de algemene voorwoorden en hiermee akkoord gaat. Betwisting van de algemene voorwaarden dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.gelukspunt.be en/of de offerte.
 

Art. 2: Betalingsvoorwaarden
 

 1. De facturen opgesteld door Gelukspunt dienen door de klant betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum op rek.nr BE46 9733 6447 7736
  Bij het niet naleven van deze betalingsvoorwaarden zal de factuur van rechtswege en zonder in gebreke stelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro als schadebeding.
  Tevens behoudt Gelukspunt zich het recht om de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten.
  De gerechtskosten als gevolg van de niet-betaling zijn ten koste van de klant.

 2. Indien met de klant schriftelijk is overeengekomen om te betalen in termijnen dient de betaling te zijn voldaan voor de aanvang van de sessie.

 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd zal de factuur altijd per e-mail verstuurd worden.

 4. Betwisting van de factuur dient aangetekend en op straffe van verval binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum te gebeuren. 

 5. Elke inschrijving, alsook elke bestelling via mail, website, Messenger, facebook-bericht, … is effectief en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.

Art. 3: Prijzen/producten
 

 1. De prijzen voor workshops, evenementen en de verkochte producten zijn de prijzen die vermeld staan op de website of op de offerte.

 2. De prijs van de offerte is gebaseerd op de informatie die op het moment van aanvraag beschikbaar is.

 3. Prijsverhogingen van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen en bepalingen.

 4. Alle prijzen vermeld op de website of de offerte zijn inclusief BTW.


Art. 4: Annulering door de klant/niet komen opdagen/te laat komen
 

 1. Coachings dienen geannuleerd te worden ten laatste 24 uur op voorhand, zo niet is de klant het volledige bedrag van de sessie verschuldigd.

 2. Bij het niet komen opdagen voor een workshop, cursus of traject is de klant het volledige bedrag verschuldigd zoals vermeld op de website, de offerte, het facebook-evenement of elke schriftelijke mededeling van het bedrag. 

 3. Bij annulering van een workshop, traject of cursus met een specifieke begindatum zijn er geen kosten verschuldigd tot 4 weken voor de aanvang van de cursus.  
  Bij annulering tussen de 4 en de 2 weken voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 50 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 75 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de workshop, het traject of de cursus is de klant 100 % van het volledige bedrag verschuldigd.
  Als tijdstip van annulering geldt de datum van het aangetekend schrijven aan Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies met de vermelding van het annuleren van de workshop, het traject of de cursus.

 4. Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies is niet verantwoordelijk wanneer de klant te laat arriveert op zijn afspraak.  De duur van de afspraak kan nier verlengd worden en het volledige bedraagt dient betaald te worden.

 5. Gelukspunt is niet aansprakelijk wanneer de klant een workshop of evenement vroegtijdig wil stopzetten en het volledige afgesproken bedrag blijft verschuldigd.
   

Art. 5:  Annulering door Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies
 

 1. Workshops en cursussen kunnen geannuleerd worden als er onvoldoende inschrijvingen zijn, bij ziekte, familiale omstandigheden, overmacht en indien Gelukspunt voor de uitvoering van haar product afhankelijk is van derden.   Het bedrag wordt integraal terugbetaald.  De klant kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

 2. Gelukspunt kan ten alle tijden een klant weigeren 
   

Art. 6: Aansprakelijkheid
 

 1. De workshops en/of evenementen zijn onder geen beding een vervanging voor psychologische of medische hulp.

 2. De coachings, workshops en evenementen van Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies helpen jou in jouw persoonlijke groei.

 3. Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat na een workshop of evenement

 4. Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies adviseert bij aanvang van de workshops en evenementen een doktersbezoek om medische klachten uit te sluiten en is niet verantwoordelijk voor de nalatigheid hierin van de klant.

 5. Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies geeft enkel advies.  De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid in de keuzes die hij maakt, de handelingen die hij doet en beslissingen die hij neemt tijdens of na een evenement of workshop. 

 6. Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies vraagt uitdrukkelijk om elke medische behandeling/diagnose en medicijngebruik schriftelijk te melden en is niet verantwoordelijk indien de klant deze informatie achterhoudt.

 

Art. 7: Privacy
 

Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens.  Ga naar privacy-verklaringvoor een gedetailleerde uitleg.


Art. 8: Klachten
 

Elke klacht over een dienst van Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies dient schriftelijk te gebeuren tijdens de dienst of binnen de 24u na de dienst.


Art. 9: Betwistingen
 

In geval van betwisting van de facturen en/of de diensten van Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies zijn enkel het vredegerecht Ninove of de rechtbank van Dendermonde bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  Op al de overeenkomsten van Gelukspunt/Isabelle Cosijns/Aurélie Guignies is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.